Blog o sztuce porozumiewania się

Bo dobra komunikacja to podstawa zdrowych relacji.

Bo zawsze warto rozmawiać.


W naszych kontaktach z innymi codziennie doświadczamy konfliktów. Najczęściej są to drobne sprawy, z którymi potrafimy sobie poradzić – negocjujemy, ustępujemy, odpuszczamy, stawiamy na swoim, dochodzimy do kompromisu, itd. Możliwości jest bardzo wiele. Ale co w sytuacji, gdy utknęliśmy w impasie?

Mediacja jest próbą rozwiązania konfliktu, w której poza stronami zaangażowanymi w spór uczestniczy mediator – osoba trzecia, bezstronna i neutralna wobec przedmiotu sporu. Obecność osoby postronnej, niezaangażowanej w sprawę umożliwia wyciszenie emocji, analizę okoliczności i próbę poszukiwania konstruktywnych sposobów wyjścia z impasu. Każda ze stron konfliktu ma szansę swojego przedstawienia stanowiska. Mediator tak kieruje procesem, aby nie eskalować konfliktu, nie wpadać w spiralę oskarżeń i wzajemnych pretensji, ale skupić się na szukaniu takiego wyjścia z sytuacji, które satysfakcjonowałoby każdego z uczestników. Nie oznacza to, że podpiszemy porozumienie, które jest dokładnym spełnieniem naszych żądań. Jednak warto próbować choćby częściowo „się dogadać” niż tkwić w impasie lub od razu dochodzić swoich praw na drodze sądowej – nie ma przecież pewności, czy tam uzyskamy taki efekt jakiego oczekujemy. Wejście w proces sądowy najczęściej oznacza długie, kosztowne i wyczerpujące przedsięwzięcie.

Mediacja to próba rozwiązywania sporów mająca ustaloną strukturę, to rozszerzony proces negocjacji, w którym używa się określonych strategii. Zakończona sukcesem mediacja pozwala osiągać przede wszystkim trzy następujące rezultaty:

  • konflikt jest rozwiązany , każda z jego stron odnosi korzyści, jej interesy są zaspokojone,
  • relacja pomiędzy stronami pozostaje tak dobra, jak przed konfliktem lub polepsza się,
  • negocjacyjne umiejętności stron i wiara w ich użyteczność wzrastają.

Stosowanie procedur mediacyjnych uczy efektywnego słuchania, analitycznego myślenia, trafnego zadawania pytań, koncentrowania się na obszarach wspólnych potrzeb i korzyści, pozwala zachować twarz osobom, które znalazły się w sytuacji konfliktowej.

Mediacja jest procedurą umożliwiającą stronom sporu:
– bezpośredni wpływ na rozwiązanie konfliktu,
– zamianę walki na działania zmierzające do rozwiązania wspólnego problemu,
– odreagowanie emocji, zmniejszenie stresu, wyrażenie potrzeb
– przyjęcie odpowiedzialności za własne decyzje,
– uniknięcie zaangażowania „niechcianych” osób trzecich

Podstawowe zasady mediacji to:

  • Dobrowolność – oznacza, że każdy z uczestników dobrowolnie wyraża zgodę na udział w niej. W przeciwnym razie mediacja nie ma sensu, bo do porozumienia nie dojdzie lub będzie ono nietrwałe.
  • Neutralność – dotyczy postawy mediatora, jest on osobą neutralną wobec przedmiotu sporu, nie czerpie korzyści ani z tego czy strony dojdą do porozumienia, ani na jakich warunkach.
  • Bezstronność – również dotyczy mediatora, nie jest on rzecznikiem żadnej ze stron, nie ma prawa preferować żadnego rozwiązania. To uczestnicy mediacji wypracowują swoje porozumienie, mediator tylko czuwa nad przebiegiem procesu.
  • Poufność – sprawy o których mowa jest na mediacji pozostają poufne, ani mediator ani uczestnicy nie mogą powoływać się w razie procesu sądowego na fakty ujawnione na mediacji. Mediator też nie może być wyzywany na świadka w sprawach omawianych na mediacji.
  • Akceptowalność – uczestnicy muszą zaakceptować zarówno proponowane zasady mediacji, szczegółowo omówione przez mediatora, jak i samą osobę mediatora. Jeśli osoba mediatora komuś nie odpowiada, może on nie wyrazić zgody na mediację lub wnioskować o innego mediatora.

Więcej informacji w następnych wpisach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o empatycznym porozumiewaniu się z innymi, zapisz się na darmowy e-mailowy kurs skutecznej komunikacji w kilku lekcjach.

Przeczytaj o polityce prywatności